Kişisel Verilerin İşlenmesi
ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi
ve Gizlilik Politikası

Giriş ve Kapsam

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. (“SOCAR Terminal”) tarafından kullanıma sunulan ve işletilen http://www.socarterminal.com.tr (“İnternet Sitesi”) alan adlı sitemizin kullanımı sırasında işlediğimiz kişisel veriler hakkındaki kuralları belirler. Politika’nın amacı, Veri Sahiplerinin (İnternet Sitesi’nin kullanılması esnasında kişisel verileri işlenen kişiler bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacak) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamak.
İnternet Sitesi’nin kullanımı, bu Politika’nın okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelir. Eğer bu Politika’da belirtilen kuralları kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesi’nin kullanımını derhal sonlandırınız.
İnternet Sitesi üzerinden üçüncü kişilere ait internet sitelerine ya da uygulamalara ya da benzeri unsurlara bağlantı verilmesi halinde, söz konusu bağlantının kullanımı neticesinde erişilen internet siteleri, uygulamalar ya da benzeri unsurlar bu Politika’nın kapsamı dışında kalır. Söz konusu durumlarda ilgili internet sitesinin, uygulamanın ya da benzeri unsurun gizlilik politikası uygulama alanı bulabilir.
Kişisel veri niteliği teşkil etmeyen veriler ile anonimleştirilmiş veriler, bu Politika kapsamı dışında kalır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Açısından Veri Sorumlusu Kim?

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu; Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No: 16, 35800 Aliağa / İzmir adresinde yerleşik olan şirketimiz SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A. Ş.’dir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Temel Prensiplerimiz

Kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki prensiplere uygun hareket ediyoruz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 • Adınız, soyadınız,
 • E-posta adresiniz,
 • SOCAR Terminal iletişim formu vasıtasıyla gönderdiğiniz talebiniz/öneriniz/şikâyetiniz,
 • IP adresiniz,
 • İnsan Kaynakları bölümümüz üzerinden ilettiğiniz özgeçmiş bilgileriniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenme Amaçları Neler?

SOCAR Terminal tarafından kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanır.
SOCAR Terminal olarak kişisel verilerinizi, taleplerinizi/önerilerinizi/şikâyetlerinizi değerlendirmek, çözümlemek ve yanıtlamak amacıyla kullanabiliriz. Bunun yanında toplanan kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, Veri Sahiplerine yönelik kullanım alışkanlıklarının tespiti, pazarlama ve satış faaliyetleri yapılması, insan kaynakları yönetimi, İnternet Sitesi’nin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yazılım kaynaklı hataların giderilmesi gibi amaçlarla işlenebilir.

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılır?

Bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi ve bunları işleyerek elde ettiğimiz yeni kişisel verilerinizi, ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle (bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil) ve SOCAR Türkiye bünyesindeki paydaşlarımız ile söz konusu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak için paylaşabiliriz.
Bunlara ek olarak İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yazılım kaynaklı hataların giderilmesi amacıyla da kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler Hakkında Bilgiler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, SOCAR Terminal olarak uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt ederiz.
Kişisel verileriniz SOCAR Terminal tarafından bu Politika’da ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak tarafımızca işlenmez ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

13 Yaşın Altındaki Kişilerin Kişisel Verilerine İlişkin Uyarı

SOCAR Terminal on üç (13) yaşın altındaki kişilerin kişisel verilerini işlemeyiz. Bu kapsamda on üç (13) yaşın altında olduğu tespit edilen kişilerin kişisel verileri, veli veya vasilerinin onayı olmaması halinde derhal silinir ve işlenmez.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar Neler?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, SOCAR Terminal’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar Neler?

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz (30) gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılır.
Veri Sahibi olarak bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu ve ayrıca söz konusu kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bunları güncelleyebilirsiniz. Aksi halde, SOCAR Terminal olarak herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
Kişisel verilerinizin tarafımızca kullanılmasını engelleyecek taleplerde bulunmanız halinde, İnternet Sitesi’nin tüm veya bazı fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

İletişim

Bu Politika ile ilgili sorularınızı iletmek ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ancak yasal yollar kullanılmadan ve ilgili kanunun öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uymadan kurulan iletişimler tarafımızca dikkate alınmayabilir.